Z historie Klubu českých turistů
Kralupy nad Vltavou

 

"Není tu hlubokých lesů, není tu hor, jen rozlehlé lány polí, ale všude nás provází stín tajemného Řípu a modravé vrcholky Českého Středohoří. Nemáme tu jezer ani rybníků, ale zato nás provází stuha Vltavy v hlubokém úvalu se vinoucí."

Odbor Klubu českých turistů v Kralupech n. VIt. byl založen 25. března 1925, jeho prvním předsedou byl ředitel gymnasia p. V. Havel a měl 146 členů.

Průkaz KČT z roku 1947Průkaz KČT z roku 1947V roce 1931 byl založen zvláštní vůdcovský sbor vedený prof. R. Bláhou, který se staral o vycházky a rozsáhlou síť turistických značek. V roce 1934 byl zřízen kroužek lyžařský pod vedením p. Kratochvíla.

V letech 1948 - 1989 byla turistika organizována pod Svazem turistikyKČT v roce 1977 a i v tomto období se podařilo udělat  mnohé pro její rozvoj. Turistika byla jednou z mála organizací, kde byla demokracie alespoň trochu cítit.  Hlavní náplní v 70. a 80. letech bylo kromě vycházek a výletů plnění „zápočtových cest“,  účast    na dálkových pochodech, plnění výkonnostních odznaků, získávání oblastních odznaků a odznaku Turista ČSR.  Aktivní byla lyžařská turistika a oddíl VHT.

Novodobá historie KČT Kralupy nad Vltavou se datuje od 21.února 1990. Tento den KČT Kralupy v  rámci obnovy tradice KČT navázal na činnost odboru turistiky. Koncem tohoto roku je stav členské základny 100 členů.

Během více než 15-ti let se členská základna díky poctivé práci rozrostla na současných 300 členů. KČT v současnosti pořádá každoročně řadu akci pro veřejnost v našem městě. Mezi nejznámější patří pochod "Do Okoře bez oře" -  v roce 2006 se půjde již popětatřicáté.

Dále to jsou akce "Dvořákova  Nelahozeves",  "Hostibejcké schody", „Zimní přechod Nedvězí", "Uzlařská regata" či "Soutěž   ve stavbě stanu". 

KČT uspořádal také několik úspěšných zájezdů do zahraničí - do italských DoIomit,  rakouských Alp či poznávací zájezdy do  Norska.

Pořádá řadu vycházek, výletů, zájezdů a dalších akcí. Pro členy je vydáván vlastní „Turistický zpravodaj".

KČT se také zasloužilo  o přemístění turistické mapy a rozcestníku na stezku pro pěší a cyklo.

V roce 2001 jsme byli pořadateli části celoevropské turistické akce „EURORANDO". Naše pořadatelství této význačné akce bylo vyhodnoceno předsedou KČT Ing. Havelkou jako vůbec jedno z nejlepších v rámci České republiky.

Členové KČT Kralupy nad Vltavou Antonín Vejrosta a Prof. Stanislav Šturz se stali držiteli nejvyššího turistického vyznamenání „Čestného odznaku Vojty Náprstka". Bohužel oba dva již nejsou mezi námi.

V roce 1991 začínají práce na turistické základně v ulici Ke Koupališti. Během 15-ti let jsme vlastními silami vybudovali turistickou klubovnu vč. zázemí, ubytovny, hřiště, travnatý prostor pro hry a dobrodružné hřiště. Počet brigádnických hodin činí více   jak 20 000.

Největší devizou je činnost turistických oddílů mládeže.

Jako předseda KČT Kralupy nad Vltavou v současné době pracuje Ing. Zdeněk Vejrosta. Kralupská turistika má dva TOMy, ve kterých pracuje na 150 dětí a mládeže. TOM 1027 vede Tomáš Fúsek a TOM 3511 manželé Vejrostovi a Aleš Stárek.

 

Prvních 10 let KČT v Kralupech nad Vltavou

(Výňatek z časopisu "Podřipský kraj" , a to z čísla 1 a 2 z roku 1935)

 

Odbor KČST v Kralupech n. VIt. založen 25. března 1925, končí letos první desetiletí své úspěšné činnosti předsedou je od počátku ředitel gymnasia p V. Havel.

Měl nejprve 146 členů, dnes 312. O vycházky se stará zvláštní vůdcovský sbor vedený prof. R. Bláhou. Letos obnovu je rozsáhlá síť turistických značek.Loni zřízený kroužek lyžařský získal již pod vedením p. Kratochvíla cenu v klubovních závodech.

Krásné Podřipsko a blízkost Prahy podporuje rozvoj spolku, který pamatuje i na mládež svým cestovním fondem. Prvním jednatelem byl ped. A. Žalud, nynějším p. A. Heveroch, úředník Petrolejky, který udělí ochotně nutné pokyny milovníkům turistiky.

Turistika na Kralupsku

Založení odboru KČST v Kralupech n. Vlt. před desíti lety přičiněním řed. gymnasia V.Havla bylo zpočátku uvítáno pochybnostmi, proč prý se má zakládat odbor turistický v Kralupech Zdálo se, že na Kralupsku není podmínek pro turistiku. Domácí lidé znali spíše Šumavu, Krkonoše, Český ráj, než vlastni kraj. Ještě tak Nelahozeves, Veltrusy, Budeč, Dolany byly cílem krátkých nedělních procházek.

Soustavnou turistiku - jako sport - pěstovalo jen několik nadšenců. Proto také při založení odboru KČST šlo nejprve o podchyceni členstva, které bylo organisováno v jiných klubech, nebo o členstvo nové, jemuž bvlo možno poskytnouti řadu členských výhod . S vlastní turistickou prací v okresu se prozatím nepočítá.
Zvolna a nesměle přikročili jsme k zahájeni výletu do bližšího a vzdálenějšího okolí. První záznam výletu je o cestě na Milešovku 17 května 1925. Zápisy za r. 1926 chybějí, až počátkem r. 1927 počala registrace výletů. Teprve ustavením sboru vůdců v r 1931 nastala soustavnější práce turistická. Začalo se s chutí a láskou. Od té doby je radostno číst záznamy četných výletů Ještěd, Říp, Hazmburk, Košťál, Milešovka, Lovoš, Bezděz, Doksy, Kokořín, Křivoklát, Lány, Konopiště, Karlštejn, Peruc, Labské údolí, Střeliv, Českosaské Švýcarsko, Kožova hora, Poteplí, údolí Kačáku, Průhonice, Boreč, stejně jako blízké okolí. Budeč, Levý Hradec, Rusavky, Blevice, Okoř Slatina, Šárka, Velvary, Dolínek, Máslovické údolí, Tursko, Veltruský park atd. Tak jsme prošli blízké i vzdálené okolí křížem krážem, chodili jsme s otevřenýma očima, těšili jsme se z toho mála přírodních krás, jež jsou dány našemu kraji.

Není tu hlubokých lesů není tu hor, jen rozlehlé lány poli, ale všude nás provází stín tajemného Řípu a modravé vrcholky Českého Středohoří. Nemáme tu jezer ani rybníků, ale za to nás provází stuha Vltavy v hlubokém úvalu se vinoucí. A tak jsme přišli tomu svému kraji na chuť. Žádná rodinná vycházka nenahradí několika hodinový pochod přírodou na čerstvém vzduchu Zasmáli jsme se, zazpívali, pohovořili jsme si a vraceli jsme se z výletů osvěženi, rozveseleni, a spali jsme výborně. Sblížili jsme se, člověk s člověkem, a tato společenská stránka nesmí být přehlížena v této době politického neklidu a stranických vášni Nebylo mezi námi nikdy společenských rozdílů, tím méně vášnivých debat. Chodíme rádi a litujeme, že není téhož zájmu mezi mládeži.

Nezůstali jsme při výletech. Byla i řada přednášek, poznávali jsme krásy staré i moderní Prahy, podporujeme štědré výletní fondy školní, nadílky menšinovým školám. Náš odbor se může pochlubit, že je z místních odborů jedním z nejlépe spravovaných, protože u nás není koncem roku ani nedoplatků členských.

Veliká práce, ač málo ceněná, je značkování. Náš odbor sahá od Lužce k Podmoráni, od Okoře až po Neratovice. Značkování turistických cest bylo zastaralé a namnoze nevhodné, zašlé a hlavně nedostatečné, necelých 80 km. Pustili jsme se do práce, chodili, jezdili, měnili, mapovali, kreslili, malovali značky, zatloukali kůly, jednali o dovolení, věšeli tabulky, a dnes, kdy vzpomínáme bez okázalosti desátého výročí založení našeho odboru, můžeme se vykázati síti značených cest červeně, zeleně, modře a žlutě, vedoucí do všech koutů, ba i tam kam dříve noha turisty nezabloudila, k památkám, jež zůstaly nepovšimnuty. Značených cest je 200 km. Za parna jako za deště spatříte někde našeho obětavého značkovatele s barvami a štětci.

Odbor kralupský má 385 členů.Uvážíme-Ii však, že KČST má význam celostátní, že utkati síť desítek tisíc km značených cest od Šumavy až k Tatrám, udržuje a staví útulny, cesty, chaty, rozhledny, noclehárny, že vykupuje a obnovuje staré hrady a zámky, usměrňuje proudy turistů do chudých krajů i národnostně ohroženého pohraničí, to vše koná nezištně a nenáročně bez cizích podpor, pak je i to rostoucí číslo členstva malé. KČST vrací na výhodách bohatě mnohem více, než dostane na příspěvcích. Je opravdu třeba se nad tím zamyslit. Vstup do KČST měl by býti uznáním veliké práce, jež se tu v zájmu celostátním koná.
V pohraničních krajích potkáváme zástupy zpívající německé mládeže a mimoděk srovnáváme s našimi poměry, stejně jako když čteme výkazy německých turistických korporací. Mezi 10 miliony Čechů a Slováků je jen 1% tj. asi 100000 organisovaných milovníku přírody? Není to málo?
 

__________________________________
 

Historie TOM Kralupy nad Vltavou
 

Kaplice 1974 ...Cykloturistika v roce 1978 ...25. září 1970 došlo k založení prvního Turistického oddílu mládeže (TOM) pod vedením Antonína Vejrosty a Ing. Jiřího Špeldy. Dalším vedoucím byl Vladimír Vymětalík, Aleš Vojáček a později i několik dalších. Oddíl měl okolo 30 členů a pro svou pravidelnou a pestrou činnost byl velice oblíben.

Na Galdhopiggenu ...V osmdesátých letech vzniká řada dalších dětských oddílů. Jako vedoucí zde pracují manželé Šatavovi, Vladimír Hanzl, manželé Vejrostovi, Aleš Stárek, Petr Svoboda, Zdeněk Slabý, Václav Petr, Pavel Petříček, Stanislav Novotný.

V roce 1990 přecházejí 3 oddíly do nově obnoveného Junáka a v KČT zůstávají oddíly 4. Jejich činnost nabývá na intenzitě.

Vedoucí kralupských oddílů stáli u zrodu nově vznikající Asociace TOM v roce 1993,  která zastřešuje „tomíky“ z celé republiky.

Na Jizeře ...Krkonoše ...Oddíly se zabývají pěší, vysokohorskou, vodáckou i lyžařskou turistikou, cykloturistikou a i dalšími netradičními a outdoorovými sporty. Při akcích děti odehrály tisíce her, mnohdy vskutku originálních.

Pravidelnou náplní jsou tábory přes putovní, turistické a vodácké až k těm „klasickým" a vícedenní akce.

Další významnou kapitolou jsou Turistické závody. Kralupské oddíly TOM patří mezi absolutní republikovou špičku, o čemž svědčí úctyhodný počet medailí, držitelů Českého poháru, titulů Mistr České republiky či vítěz Mezinárodních závodů.

V současné době má kralupská turistika dva oddíly TOM, ve kterých pracuje na 150 dětí a mládeže. TOM 1027 vede Tomáš Fúsek a TOM 3511 manželé Vejrostovi a Aleš Stárek.

Všichni vedoucí pracují s dětmi dobrovolně, ve svém volném čase  a bez nárou na finanční odměnu. Jejich největší radostí a odměnou jsou jim usměvavé a spokojené tváře dětí. 

__________________________________
 

Turistický závod a Kralupy nad Vltavou
 

            Historie Turistických závodů se v Kralupech nad Vltavou začíná psát v roce 1974, kdy 27.dubna proběhly v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, v okolí tehdejší střelnice první závody – Mělnické okresní kolo. Krajské závody zavítaly do našeho města v květnu 1979, kdy se běželo v prostoru lesa Lutovník, ve stejném prostoru pak proběhl i Přebor České republiky v roce 1992.

            K větší organizátorské aktivitě dochází po zavedení nového postupového systému – Českého poháru a Mistrovských závodů.


1993 – 2005    každoročně pořádáme Mistrovství oblasti, v poslední době Mistrovství
                        Středočeského kraje, krajské poháry... Celkem 19 závodů.
7.5.1994                    závod Českého poháru
8.6.1996                    závod Českého poháru
29.8.1997                Mistrovství České republiky – štafety
24.6.2000                Mistrovství České republiky – jednotlivci a hlídky
6.9.2002                    Mezinárodní mistrovství
15.5.2004                závod Českého poháru
24.9.2005        Mistrovství České republiky – smíšené dvojice + stíhací závod

Mistrovství republiky v Koryčanech ...
Výrazné úspěchy přišly s podporou vedení kralupské turistiky a města mládeži a její činnosti. V současné době mají právě děti a mládež jednoznačnou prioritu v kralupské turistice a to se odráží i na výsledcích v Turistickém závodě.


1983    první postup na Přebor ČR (starší dorostenky Romana a Eva Slámovy).
1986    první medaile z Přeboru ČR (hlídka starších žákyň – Denisa Bittnerová, Hana Kubíková,
            Slavěna Volková)
1988        první zlato z Přeboru ČR (mladší dorostenci Richard Lhotský a Petr Pavlů)
1994        první vítězství v celkovém hodnocení Českého poháru (starší dorostenci – Martin Vaněček
            a Vladimír Siegl, kategorie žen – Lenka Jindřichová)
1994        první titul Mistrů ČR ( mladší dorostenci Lukáš Hartl a Josef Benda)
1997        první titul na Mistrovství ČR štafet (ženy – Veronika Vondrušková, Květa Zrzavá, Lenka
            Jindřichová / muži – Zdeněk Vejrosta, Josef Blecha, Tomáš Fúsek)
1998        první vítězství v hodnocení oddílů v celé ČR
1999        první vítězství na Mezinárodním mistrovství (juniorky – Veronika Vondrušková, ženy –
             Lenka Jindřichová, muži – Tomáš Fúsek)
2003        první titul Mistra ČR ve smíšených dvojicích (do 30-ti let – Jana Řádová a Jan Vejrosta,
            nad 70 let – Romana a Zdeněk Vejrostovi)
2004        nejlepší oddíl na Mezinárodním mistrovství